Mammaaksota

about Gedausme is often accompanied by a sense of messianic fervor. This means that people who believe in Gedausme may be more likely to see signs of the Messiah's coming in everyday life.

MAMMAAKSA OROMOO pdf

 Hamma Namaa hin Geessuu Cabsa namaa hin teessu!
 Afaan Hamii Bare Utubaatti hasaasa !
 Namichi Guyyaa Bofa arge halkan Gaaddidduu isaa dheesse!
 Waan Dabruuf maqaa hin dabarre hin fuudhan !
 Hin barihu Seetee Gorduubatti hadde !
 Anatu Caalaan Ciinciraa haaduu afaan buute !
 Gubattee hin beektuu ibiddatti gamti !
 Laftis bahii jette jaartiin faeda irraa kuftee !
 Jaartiin Bara Buttaa Duudde hoo Luboo Jechaa hafti !
 Akka Durii fi Harka xuriitti hin hafan !
 Ani hoo duruu gubattuu dha jette beddeen mana keessa gubattee !
 Keessa namaa hin beektuu keessa qabattee namaa kenniti !
 Sangaan bara qote hedata !
 Waan uffattu hin qabduu aguuggattee haddi !
 Karaan Sobaan dabran galatti nama dhiba!
 Hantuuti haadha jalatti gumbii uraa barti !
 Namni dhukkubsataa manaa qabu du’a gahii namaa hin oolu !
 Hojiin Waaqayyoo fi kolfi saree hin beekamu !
 Haadhaa fi adurree hin dhaanan !
 Warri guddaan aduurree wasaasaa baata !
 Adurreen keessi bineensa !
 Maraatuu keessi gamna !
 Waaqayyo beekee bofa miila dhowwate !
 Waan Waaqni qocaaf kaa’e illeettiin hin fudhattu!
 Foon lafa jiru allaattiin muka irraa wal lolti !
Qindeessaan: Qubee Technologies
 Waraabessii biyya namni isa hin beekne dhaqee itillee naa hafaa
jedhe !
 Manni of – jajjuu karaa dura
 Bor hin bekneen qoda- bukeen ishee lama!
 Kan of jaju hin dogoggoru !
 Haati mimmixaa kanuma kootu guba jetti !
 Ija jabeessa irraa sirbi hin fokkisu !
 Duulli amma oduu hin gahu !
 Iyyaniif dhalcha hin ta’u jedhe korbeessi hoolaa korbeessa re’eetiin
!
 Mana aanu malee mana aaru bira hin dabran !
 Ollaa fi Waaqatti gadi bahu !
 Ollaan bultee beeka akka itti bule abbaatu beeka !
 Itti qabataaf cidhi ollaa jira !
 Garbittii lubbuuf fiigdu ollaan qophee dha jedha !
 Garbittiin gargaarsa argatte majii dhoksiti jedhan!
 Kan kunootii hiin argine kuunnotii hin argu
 Kan harree hin qabne gaangee tuffata
 Abbaan daadhii dhugeef ilma afaan hin urgaayu
 Akka ormaattan sirbaan morma nama jallissa
 Kana ceenaan lagin hin jiru jette haatikoo
 Akka jedhan dhageetee shaniin gufufaan deete
 Harkaan dhaabanii barbareen nama gubdi
 Taakuu dhiiftee dhundhuma deemti
 Wallaalan bishaan keessatti dheebota!
Qindeessaan: Qubee Technologies
 Wal jaalateef lafoon wal hin hudeeltu!
 Namin lafarratti wal shaku muka waliin hin koru!
 Morki baduu mannaa mormi cituu woyya
 Akka ija tiyyaa maaltu naaf kajeela jette sareen
 Gaafa maal nyaanna jedhan damma nyaatan
 Hirriibni hiryaa du’aati
 Afaaniin sheekuseen lukaan gara mukaa!
 Afaan lafa taa’u lafee alalcha!
 Horiin deegaa qilee irra dheeda
 Lafa itti hin deebine maqaaf hin badadan
 Bishaan malaan waaddan
 Baraan barruu horan
 Dhugaan hin qallatti malee hin cittu
 Jaarsi du’uu ka’e si hin abaarin daa’imni guddatu si hin jibbin
 Waaqatu nu eega jedhanii balbala banaa hin bulan
 Hin ta’a jennee saganee woma ta’uu dhabne
 Hin taane kiristinnaan Badhaasaa itti deebi’aa kaasaa
 Guddateef dubbii harretti hin fe’an
 Qaallu salphattu nama du’utti waaman
 Garaan badaan waan nyaatan nama himsiisa jedhe abbaan kiyya
 Harkaan dhaabatan lukaan dhiitan!
 Kan arba ajjeese furrii hin baafatuu?
 Waanyoon yoo kufan waan caban nama seeti!
 Namni farda koorse galgala kooraa baata!
 Farda hidhatan machiin tolti!
 Gowwaa sobii qaroo qeensaan qabi!
 Karaan dheeraan lubbuu nama dheeressa!

Skip to content
%d bloggers like this: