Asset management

Asset management

It is very common that the Oromo people use Mammaaksaa (Proverbs) to tell something mystrey or

Aartii, afaaniifi Aadaa Oromoon walqabatu

Duulli amma oduu hin gahu

• Duulli amma oduu hin gahu
• Iyyaniif dhalcha hin ta’u jedhe korbeessi hoolaa korbeessa re’eetiin Iyyan malee hin dhalchanii jedhe hoolan korpheessa re’eetin.
• Mana aanu malee mana aaru bira hin dabran
• Ollaa fi Waaqatti gadi bahu
• Ollaan bultee beeka akka itti bule abbaatu beeka Itti qabataaf cidhi ollaa jira
• Garbittii lubbuuf fiigdu ollaan qophee dha jedha Garbittiin gargaarsa argatte majii dhoksiti jedhan!
• Jarjaranif Abbaa dura hin dhalatan
• Aartu qotadhu” jedhe namichi saree biddeen dhoowwatee ”Ajjeechaarra sukkuummaan sodaadha” jette tafkin.
• Of-jajjuun loon lamaa, tikseen kuma lama. Nama fardaan barbaadan lafoo argatu
• Silaa dhufa hin ooluu, kajeelaa dura waami
• Dhamaatuun dhama raaftee “weessootu na dide” jetti
• Ijjii fi ijoolleen tika baddi
• “Bagan si arge” jennaan “bagan si hin dhokatiin” jedhe hattuun abbaa manaatiin
• Maraattuu fi sooressi akka argetti haasawa.
• Namni dhama’iif uumame habjuun dhagaa guura.
• Fardaa fi harree okaa itti haamu, ana qacceen dhoqqeetti gadi dhaanu” jedhe qottiyyoon
• “Dhabaaf malee fooniif nu uume” jette sareen. Goondaan wal qabatteet laga ceeti
• Sangaan biyya ofiitti bookkisu, biyya ormaatti ni mar’ata.
• “Oduuf na qalani” jette lukkuun.

about Gedausme is often accompanied by a sense of messianic fervor. This means that people who believe in Gedausme may be more likely to see signs of the Messiah's coming in everyday life.

Maraatuu keessi gamna

• Hojiin waaqayyoo fi kolfi saree hin beekamu
• Haadhaa fi adurree hin dhaanan
• Warri guddaan aduurree wasaasaa baata
• Adurreen keessi bineensa
• Maraatuu keessi gamna
• Waaqayyo beekee bofa miila dhowwate
• Waan waaqni qocaaf kaa’e illeettiin hin fudhattu
• Foon lafa jiru allaattiin muka irraa wal lolti
• Waraabessii biyya namni isa hin beekne dhaqee itillee naa hafaa jedhe
• Manni of–jajjuu karaa dura
• Bor hin bekneen qoda-bukoonshee lama
• Kan of jaju hin dogoggoru
• Haati mimmixaa kanuma kootu guba jetti
• Ija-jabeessarraa sirbi hin fokkisu

gedausme seenaa oromoo

Haati hattuun intala hin amantu.

gedausme • Haati hattuun intala hin amantu.
• Abbaa gabaabaa ijoolleen hiriyyaa seeti.
• Abbaan daadhii dhugeef ilma afaan hin urgaayu.
• Abbaan iyyatu malee ollaan hin birmatu.
• Haadha laalii intala fuudhi.
• Dura na dhungatteef dhirsa naa hin taatu jette intalli Hamma namaa hin Geessuu cabsa namaa hin teessu
• Afaan Hamii Bare Utubaatti hasaasa
• Namichi Guyyaa Bofa arge halkan Gaaddidduu isaa dheesse
• Waan Dabruuf maqaa hin dabarre hin fuudhan
• Hin barihu Seetee Gorduubatti hadde
• Anatu Caalaan ciinciraa haaduu afaan buute
• Gubattee hin beektuu ibiddatti gamti
• Jaartiin bara buttaa duudde hoo luboo jechaa hafti
• Akka durii fi harka xuriitti hin hafan
• Ani hoo duruu gubattuudha jette beddeen mana keessa gubattee
• Keessa namaa hin beektuu keessa qabattee namaa kenniti
• Sangaan bara qote hedata
• Waan uffattu hin qabduu aguuggattee haaddi
• Karaan sobaan dabran galatti nama dhiba
• Hantuunni haadha jalatti gumbii uraa barti
• Namni dhukkubsataa manaa qabu du’a gahii namaa hin oolu

gedausme seenaa oromoo

Bishaan malaan waaddan

• Afaaniin sheekuseen lukaan gara mukaa! Afaan lafa taa’u lafee alalcha!
• Horiin deegaa qilee irra dheeda
• Lafa itti hin deebine maqaaf hin badadan
• Bishaan malaan waaddan
• Baraan barruu horan
• Dhugaan hin qallatti malee hin cittu
• Jaarsi du’uu ka’e si hin abaarin daa’imni guddatu si hin jibbin
• Waaqatu nu eega jedhanii balbala banaa hin bulan
• Hin ta’a jennee saganee woma ta’uu dhabne
• Hin taane kiristinnaan Badhaasaa itti deebi’aa kaasaa
• Guddateef dubbii harretti hin fe’an
• Qaallu salphattu nama du’utti waaman
• Garaan badaan waan nyaatan nama himsiisa jedhe abbaan kiyya Harkaan dhaabatan lukaan dhiitan!
• Kan arba ajjeese furrii hin baafatuu?
• Waanyoon yoo kufan waan caban nama seeti!
• Namni farda koorse galgala kooraa baata!
• Farda hidhatan machiin tolti!
• Gowwaa sobii qaroo qeensaan qabi!
• Karaan dheeraan lubbuu nama dheeressa!

• Soddaa jiruu sanuu balbala jiruu wal hin lolan!
• Aak jedhan waa tufan mammaakan waa himan.
• Olkaayaniif malee ol ka’aniif hin fuudhan.

gedausme seenaa oromoo

Manni of – jajjuu karaa dura

Saganta qidame
Qidamee abduljaba r
www.affiliatehas.mhaagj.org
hasblogdemo.mhaagj.org
www.grkh.mhaagj.org
architectkemal.mhaagj.org
zamalik.mhaagj.org
www.ofilms.mhaagj.org
selamta.mhaagj.org
www.waaagumay.mhaagj.org
afb.mhaagj.org
talktalk.mhaagj.org

united kingdom

www.waaalk.mhaagj.org
www.sgm.mhaagj.org
www.kemekem.mhaagj.org
zebiba.mhaagj.org
www.waaagu.mhaagj.org
seera.mhaagj.org
barrule.mhaagj.org
stream.mhaagj.org
www.rtl.mhaagj.org
playtune.mhaagj.org

Germany

press.mhaagj.org
hopeful.mhaagj.org
www.dating.mhaagj.org
free.mhaagj.org
ojobs.mhaagj.org
blogs.mhaagj.org
ifnana.mhaagj.org
bidaya.mhaagj.org
huddesign.mhaagj.org
gada.mhaagj.org

saganta click abdul aziz
usa

abn.mhaagj.org
usman.mhaagj.org
happ.mhaagj.org
hasblogyouzers.mhaagj.org
app.mhaagj.org
tilktalk.mhaagj.org
waaacb.mhaagj.org
mhaagj.org
waaaomonaadaa.mhaagj.org
arableage.mhaagj.org

finland

support.mhaagj.org
store.mhaagj.org
my.mhaagj.org
www.hintegration.mhaagj.org
cdn.mhaagj.org
recipes.mhaagj.org
www.geda.mhaagj.org
sahaabaa.mhaagj.org
archikem.mhaagj.org
android.mhaagj.org
Australia
hasblog.mhaagj.org
www.aagrkh.mhaagj.org
abd.mhaagj.org
eblog.mhaagj.org
sheger.mhaagj.org
aljeezira.mhaagj.org
waaas.mhaagj.org
www.sports.mhaagj.org
waaag.mhaagj.org

Skip to content
%d bloggers like this: