Esmael Ahmed

Waa'ee Mammaaksaa
Mammaaksi jechoota gabaabaa, beekamoo ta’anii fi gorsa kennan ykn dhugaa addunyaa maraa ibsaniidha. Yeroo baayʼee ogummaa adda taʼe kan qaban siʼa taʼu, kunis gorsa qabatamaa irraa kaasee hamma barumsa naamusaatti kan argamu taʼuu dandaʼa. Mammaaksi yeroo baay’ee dhalootatti kan darbu yoo ta’u, yeroo baay’ee hiika aadaa ykn amantii qaba. Yeroo baay’ee mammaaksi ergaa isaanii dabarsuudhaaf afaan fakkeenyaa fi fakkeenyaatti fayyadamu. Isaanis akkaataa adda addaatiin gabaabaa dha, qabxii tokko ibsuuf ykn haala tokko ibsuuf itti fayyadamuu ni danda’u. Yeroo baay’ee mammaaksi hiika isaanii ibsuuf seenaa qoosaa ykn fakkiiwwan waliin ta’u.

Oromoon waan tokko ibsuuf mammaaksa fayyadamuun beekama. Mammaaksi duudhaa fi aadaa ummata Oromoo keessatti baay’ee kan mul’atu yoo ta’u, yeroo waa ibsuu, qeequu, faarsuu fi himuu barbaadu itti fayyadama.

Read More
02.
Waa'ee "Geerarsaa"
Ummanni Oromoo Geerarsaa jaalala, hawwii, jibbaa fi kabaja ibsuuf kan fayyadamu yoo ta’u, irra caalaa yeroo sirna cidhaa sirbama. Yeroo baay’ee jaarsoliitiin raawwatama; nama tokkoof beekamtii kennuuf ykn hawaasa biratti maqaa gaarii argachuuf. gedausme

Geerarsaa’n asitti dhiyaatan utuu dubbiftan, Geerarsaa biroo isin beektanii fi hawaasaaf qooduun gatii qaba jettan dabalatee yaadannoo fi yaada keessan akka nuuf qooddan barbaanna. Geerarsaa PDF ykn toora interneetii irraa buufachuu dandeessu.

Read More
Mammaaksi jechoota gabaabaa, beekamoo ta’anii fi gorsa kennan ykn dhugaa addunyaa maraa ibsaniidha. Yeroo baayʼee ogummaa adda taʼe kan qaban siʼa taʼu, kunis gorsa qabatamaa irraa kaasee hamma barumsa naamusaatti kan argamu taʼuu dandaʼa. Mammaaksi yeroo baay’ee dhalootatti kan darbu yoo ta’u, yeroo baay’ee hiika aadaa ykn amantii qaba. Yeroo baay’ee mammaaksi ergaa isaanii dabarsuudhaaf afaan fakkeenyaa fi fakkeenyaatti fayyadamu. Isaanis akkaataa adda addaatiin gabaabaa dha, qabxii tokko ibsuuf ykn haala tokko ibsuuf itti fayyadamuu ni danda’u. Yeroo baay’ee mammaaksi hiika isaanii ibsuuf seenaa qoosaa ykn fakkiiwwan waliin ta’u. Oromoon waan tokko ibsuuf mammaaksa fayyadamuun beekama. Mammaaksi duudhaa fi aadaa ummata Oromoo keessatti baay’ee kan mul’atu yoo ta’u, yeroo waa ibsuu, qeequu, faarsuu fi himuu barbaadu itti fayyadama

islam, islamic calligraphy, muslim-884825.jpg

Navigating Islamic Finance: A Guide to Banking, Investments, and Insurance According to Sharia

Principle of Islamic finance prioritizes ethical practices, prohibits activities like interest (riba), and promotes risk-sharing. Whether you’re new to Islamic finance or looking to expand your knowledge, this guide provides a roadmap to navigate banking, investments, and insurance according to Sharia.

Navigating Islamic Finance: A Guide to Banking, Investments, and Insurance According to Sharia Read More »

aerial photography of a cargo ship and tag boats

The Jones Act: A Sea of Controversy Surrounding U.S. Maritime Shipping

The Merchant Marine Act of 1920, better known as the Jones Act, is a contentious law governing maritime shipping within the United States. Signed into action after World War I, the Act aimed to bolster the American merchant marine industry for national security reasons. However, its impact has sparked debate for decades, with arguments for and against its continued existence. Accordingly in this blog post I’ll explore us maritime law which is known as us jones act indeed it’s also known us admiral maritime law i.e. maritime jones act. so let’s dive in to it.

The Jones Act: A Sea of Controversy Surrounding U.S. Maritime Shipping Read More »

A Balancing Act Reviewing the Supreme

A Balancing Act: Reviewing the Supreme Court’s Decision in Insurance Company v. Bailey (1871)

The 1871 case of Insurance Company v. Bailey stands as a landmark in American insurance law, navigating the delicate balance between equity and legal remedies in the face of alleged fraud. This review delves into the intricacies of the case, exploring its key points, the Court’s reasoning, and its lasting impact.

A Balancing Act: Reviewing the Supreme Court’s Decision in Insurance Company v. Bailey (1871) Read More »

Scroll to Top